.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Turizm Fakültesi
16. Ulusal Turizm Kongresi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Turizm Fakültesi
16. Ulusal Turizm Kongresi

Hızlı Ulaşım
Anasayfa » Bildiri Gönderimi » Yazım Kuralları
BİLDİRİ YAZIM KURALLARI
Bildiriler hakem değerlendirmesine gönderilmeden önce Kongre Yürütme Kurulunca ön değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Yapılan ön değerlendirmede "Kongre Yazım Kuralları"na göre hazırlanmadığı tespit edilen bildiriler, hakem değerlendirmesine alınmaz; yazar(lar)a bildirinin "Kongre Yazım Kuralları"na göre yeniden düzenlenmesi için geri gönderilir. Hakem değerlendirme sürecinde bildiriler, bilim kurulunda yer alan iki hakeme değerlendirilmek amacıyla gönderilir.

Bildiriler tam metin olarak değerlendirilecektir. Yazım kuralları aşağıda belirtilmiştir.

BİLDİRİLER İÇİN YAZIM KURALLARI

1. Kongreye gönderilen bildiriler başka bir yerde sunulmamış ve yayınlanmamış özgün çalışmalar olmalıdır.

2. Katılımcıların "kapak sayfası" dosyası ve "yazın" dosyası olmak üzere iki ayrı dosya hazırlamaları gerekmektedir.

3. Kapak sayfası dosyası, bildirinin başlığını, tüm yazarların isimlerini, bulundukları kurumu, telefon numaralarını ve e-posta adreslerini içermelidir.

4. Yazın dosyası ise bildiri başlığını, en fazla 200 kelimelik Türkçe özeti, en fazla 5 sözcükten oluşan Türkçe anahtar kelimeleri, bildiri metnini, ekleri, notları, referansları, tüm tablo ve şekilleri içermelidir. İngilizce özet (abstract) ve İngilizce anahtar kelime (keywords) verilmesine gerek yoktur.

5. Yazarların isimleri sadece kapak sayfası dosyasında yer almalıdır. Yazın dosyasında, yazarı tanımlayan isim ya da kurum bilgileri gibi bilgiler yer almamalıdır.

6. Bildiri metni Türkçe hazırlanmalıdır. Metin içerisinde zorunlu kalınmadıkça Türkçe Sözlükte yer almayan yabancı kelimeler kullanılmamalıdır. Eğer kullanılma zorunluluğu var ise bu yabancı kelimeler italik yazılmalıdır.

7.Bildiri tam metni; tablo, şekil ve kaynakçalar dahil 20 sayfayı aşmamalıdır.

8. Bildiri metni A4 kâğıdının bir yüzüne Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, 1,5 satır aralığında ve soldan 4 cm, alt-üst 3 cm, sağdan 2 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

9. Bildiri başlığı BÜYÜK HARF 14 punto, ortalı ve koyu (bold) olmalıdır. Bildiri metninde GİRİŞ ve SONUÇ dahil tüm birinci kademe alt başlıklar BÜYÜK HARF, 12 punto, sola yaslı ve koyu olmalıdır. Bildiri metninde tüm ikinci kademe başlıklar İlk Harfleri Büyük Harf diğerleri küçük harf, 12 punto, sola yaslı ve koyu olmalıdır. Bildiri metninde tüm üçüncü kademe başlıklar ise İlk Harfleri Büyük Harf diğerleri küçük harf, 12 punto, sola yaslı italik ve koyu olmalıdır.

ÖRNEK:

SEYAHAT VE TURİZM REKABETÇİLİK ENDEKSİ:
AKDENİZ ÇANAĞINDAKİ DESTİNASYONLARA YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
(BİLDİRİ BAŞLIĞI)

GİRİŞ (Birinci Kademe)
DESTİNASYON REKABETÇİLİĞİ (Birinci Kademe)
Rekabetçilik Modelleri (İkinci Kademe)
Dwyer ve Kim Modeli (Üçüncü Kademe)
Crouch ve Ritchie Modeli (Üçüncü Kademe)
YÖNTEM (Birinci Kademe)
BULGULAR (Birinci Kademe)
SONUÇ (Birinci Kademe)
KAYNAKÇA (Birinci Kademe)

10. Paragraf başlarında girinti (tab) kullanılmamalıdır. Paragraf aralarında sadece 6 nk (paragraf, aralık, sonra, 6 nk) boşluk bırakılmalıdır. Daha fazla boşluk bırakılmamalıdır.

11.Metin içerisinde internet URL adresi kesinlikle verilmemelidir. İnternet URL adresleri sadece Kaynakça listesinde verilmelidir. Örneğin,?

Metin içinde:
2012 yılı turizm gelirleri .... milyar dolar olarak gerçekleşmiştir (Türkiye İstatistik Urumu, 2012).

Kaynakçada:

Türkiye İstatistik Kurumu (2014). Turizm istatistikleri revize sonuçları, 2001-2012. [URL: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15845] (Erişim 20 Şubat 2014).

Yukarıda belirtilen hususlar dışında tereddüt oluşur ise bildiri tam metni ve içeriği hazırlanırken, bildiri sunulan alandaki ulusal/uluslararası akademik yazım kuralları dikkate alınmalıdır (APA Yazım Klavuzu).

12. Metin içinde yer alan tüm çizim, harita, grafik ve fotoğraflar ''Şekil'' olarak, çizelgeler ise ''Tablo'' olarak isimlendirilmelidir. Tablo ve şekiller, yazı alanında iki yana yaslı bir şekilde oluşturulmalıdır.

Metin İçinde Kaynak Gösterme

1. Metnin içinde geçen alıntıların kaynakları parantez içinde dolaylı ve doğrudan alıntılarda aşağıdaki örnekler dikkate alınarak verilmelidir. Dipnot sadece bazı kavram ve kelimelerin açıklanmasında kullanılabilir.

2. Metin içinde kaynak gösterirken dolaylı alıntılarda (Yazarın Soyadı, Yayın Yılı) yöntemi; doğrudan alıntılarda ise (Yazarın Soyadı, Yayın Yılı, s. No) yöntemi kullanılacaktır.

3. Eğer yazardan metin içinde söz edilirse, parantezin içinde yalnızca yıl (2010) belirtilmelidir. Çalışmada, başka kaynaklardan aynen aktarılarak yapılan alıntılar (doğrudan alıntı) çift tırnak içinde (" ") gösterilir.

4. Özü değiştirilmemek kaydıyla yapılan alıntılar (dolaylı alıntılar) ise bildiriyi hazırlayanın kendi cümleleriyle özet yahut yorum olarak tırnak arasına alınmadan verilir.

5. Eğer bir yazarın ifadesi, olduğu gibi aktarılıyorsa (doğrudan alıntı), alıntı yapılan kısımlar/ sözler tırnak içinde verilmelidir. Tırnak konmadığı takdirde, özetlemek ya da yazarın fikrini ifade etmek için, yazar kendi sözcüklerini ifadelerini kullanmalı (dolaylı alıntı) ve kaynağı yine belirtmelidir.

6. Aynı yazara ait kaynaklar tarih sırasına göre (eskiden yeniye doğru) verilmelidir. Referans verilen yazarın aynı tarihe ait birden fazla yayını var ise kaynağın metin içinde referans veriliş sırasına göre yayın yılının yanına (a, b) şeklinde belirtilmelidir.

Örnek:
1. Tek yazarlı bir eserden dolaylı alıntı
(Canyürek, 2000)

2. Tek yazarlı bir eserden doğrudan alıntı

(Canyürek, 2000, s. 25)

3. İki yazarlı bir eserden dolaylı alıntı

(Altıparmak ve Kılıç, 2000)

4. İki yazarlı bir eserden doğrudan alıntı
(Altıparmak ve Kılıç, 2000, s. 470)

5. Üç veya daha fazla yazarlı bir eserden dolaylı alıntı (ilk defa atıfta bulunurken)

(İslamoğlu, Candan, Hacıefendioğlu ve Aydın, 2006)

6. Üç veya daha fazla yazarlı bir eserden dolaylı alıntı (ikinci ve daha sonraki atıflarda)

(İslamoğlu ve diğerleri, 2006)

7. Üç veya daha fazla yazarlı bir eserden doğrudan alıntı (ilk defa atıfta bulunurken)
(İslamoğlu, Candan, Hacıefendioğlu ve Aydın, 2006, s. 18)

8. Üç veya daha fazla yazarlı bir eserden doğrudan alıntı (ikinci ve daha sonraki atıflarda)

(İslamoğlu ve diğerleri, 2006, s. 18)

Kaynakça Listesi Düzenleme

1. Kaynakça listesi, alfabetik sırayla düzenlenmelidir.

2. Aynı yazara ait kaynaklar tarih sırasına göre (eskiden yeniye doğru) verilmelidir. Referans verilen yazarın aynı tarihe ait birden fazla yayını var ise kaynağın metin içinde referans veriliş sırasına göre yayın yılının yanına (a, b) şeklinde belirtilmelidir.

Dergi Makalesi:

Çakıcı, A. C. ve Çetinsöz, B. C. (2010). Otel işletmelerinde herşey dahil sistemin satın alma politikalarına yansımaları üzerine bir araştırma. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 1-19.

Churchill, G. A. (1979). A paradigm for developing better measures of marketing constructs. Journal of Marketing Research, 16(1), 64-73.

Kitap:
Büyüköztürk, Ş. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2005). Multivariate data analysis (6th ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Kitap Bölümü:
Öztürk, Y. (2013). Destinasyon tanımı ve özellikleri. M. Yeşiltaş (Ed.), Destinasyon yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Kotler, P., & Gertner, D. (2004). The country as brand, product and beyond: A place marketing and brand management perspective. In N. Morgan, A. Pritchard, & R. Pride (Eds.), Destination branding: Creating the unique destination proposition (2nd ed.) Oxford: Elsevier.

Bildiri:
Saatçi, G., Güdü Demirbulat, Ö. ve Avcıkurt, C. (2013). Konaklama işletmelerinde yeşil inovasyon uygulamaları: Bursa örneği. 14. Ulusal Turizm Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 20-38.

Usakli, A. & Baloglu, S. (2011). Destination brand personality and behavioral intentions: A comparison of first-time and repeat visitors. Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management Conference, Bogazici University, Istanbul, Turkey, 269-274.

Tezler:

Işın, A. (2012). Yerli ve yabancı turistlerin otel işletmelerinde sunulan hizmet kalitesi algılamalarının müşteri sadakati üzerine etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara.

Aaker, J. L. (1995). Brand personality: Conceptualization, measurement and underlying psychological mechanism (Unpublished doctoral dissertation), Stanford University, Stanford, CA.

İnternet Kaynakları:

Türkiye İstatistik Kurumu (2014). Turizm istatistikleri revize sonuçları, 2001-2012. [URL: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15845] (Erişim 20 Şubat 2014).

World Tourism Organization (2013). International tourism to continue robust growth in 2013. [URL: http://media.unwto.org/en/press-release/2013-01-28/international-tourism-continue-robust-growth-2013] (Erişim 10 Mart 2013).

Yukarıda belirtilen hususlar dışında, çalışma metni hazırlanırken tereddüt oluşur ise Amerikan Psikologlar Birliği (American Psychological Association, APA) tarafından yayınlanan ''Publication Manual of the American Psychological Association (6th Edition)¨ yazım kılavuzunun 6. baskısı kullanılmalıdır.
yukari